ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1

De zaal is beschikbaar voor maximaal 12 uur, en tot uiterlijk 04:00 uur. De afnemer verbindt zich ertoe het lokaal terug te brengen in de staat waarin het aan hem is afgeleverd.

De afnemer kan zijn evenement verlengen tot na deze uren, onder voorbehoud van beschikbaarheid en tegen een meerprijs.

Het is verboden te roken op de plaatsen die voor collectief gebruik bestemd zijn.

In het geval van een droge huur van de zaal verbindt de huurder zich ertoe de zaal te retourneren in de staat waarin het aan hem is afgeleverd. Het lokaal wordt door hem gereinigd en opgeruimd en de vuilnisbakken worden door hem en met zijn eigen middelen verwijderd. Inderdaad, de klant kan zijn vuilnisbakken niet op het site laten staan. Bij gebreke daarvan is La Fabbrica gerechtigd om de kosten van de verplaatsing extra in rekening te brengen.

ARTIKEL 2

De reservering van onze zaal voor de gevraagde datum wordt pas als definitief beschouwd na ontvangst door La Fabbrica van:

  • De betaling van de waarborg (inclusief de prijs van de huur en het opkhuis van de zaal).

ARTIKEL 3

Aangezien we maar één zaal hebben, hebben annuleringen significante negatieve gevolgen. Daarom is ons beleid strikt, want een annulering op het laatste moment laat ons weinig tijd om onze zaal opnieuw te verhuren. In geval van annulering, ongeacht de oorzaak, van de gehele oorspronkelijk geplande en schriftelijk bevestigde dienst, blijft de afnemer aansprakelijk voor het geheel of een deel van de prijsopgave:

  • Meer dan 4 maanden voor de datum van het evenement wordt de aanbetaling volledig terugbetaald.
  • Tussen 4 maanden en 2 maanden voor de datum van het evenement houden wij 50% van de aanbetaling.
  • Binnen 60 dagen of minder voor het evenement houden wij het volledige bedrag van de aanbetaling.

Er bestaan annuleringsverzekeringen, het is aan de klant om navraag te doen bij de verzekeringsmaatschappijen.

Vervanging: tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door La Fabbrica, mag de Klant niet worden vervangen door een derde, waaronder een mede- of subklant.

ARTIKEL 4

De prijzen van de diensten worden vermeld als een indicatie exclusief BTW en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De prijzen worden definitief na ontvangst van de aanbetaling.

La Fabbrica behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de BTW-tarieven van de overheid onmiddellijk door te geven. De aanvaarding van een vaste prijs impliceert de volledige facturatie ervan, zelfs in het geval van gedeeltelijk verbruikte diensten.

ARTIKEL 5

De facturen zijn betaalbaar bij ontvangst. Elke vertraging in de betaling vanaf 8 dagen na de datum van ontvangst van de factuur is onderworpen aan vertragingsrente tegen de geldende wettelijke rente.

ARTIKEL 6

In het geval van een reservering met cateringdiensten, verbindt de inschrijver zich op het moment van de reservering tot een minimum van 45 gasten die aanwezig zijn op de dag van het evenement.

Het definitieve aantal gasten moet uiterlijk 5 werkdagen voor het evenement aan La Fabbrica worden meegedeeld en schriftelijk worden bevestigd. Het op deze datum aangekondigde nummer zal dienen als basis voor de eindfactuur en de betaling van het saldo. Een vermindering van het aantal deelnemers na deze datum leidt niet tot een vermindering van de factuur.

Door de verhoging van het aantal personen dat invloed heeft op de cateringdienst, moet dit aantal 2 dagen voor het evenement definitief en bekend zijn en zal er extra gefactureerd worden.

ARTIKEL 7

La Fabbrica behoudt zich het recht voor om elke dienst waarvan het doel tegenstrijdig of onverenigbaar is, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding eenzijdig te beëindigen:

  • met de bedrijfsnaam en doelstellingen van La Fabbrica
  • met de bestemming van het gehuurde zaal of die de openbare orde zou verstoren of in strijd zou zijn met de goede zeden.

ARTIKEL 8

In geval van overmacht, zoals overstroming, pandemie, instorting van het gebouw, explosie, bommelding, enz., is La Fabbrica niet aansprakelijk zonder opschorting, onderbreking of niet-nakoming van haar verplichtingen, met uitsluiting van enige schadevergoeding voor de huurder.

ARTIKEL 9

De ruimte van de Fabbrica (kamer, binnenterras, buitenterras...) wordt gehuurd voor een aantal personen die vooraf zijn vastgesteld en in de offerte zijn vermeld. De Klant verbindt zich ertoe de capaciteit van de gereserveerde ruimte niet te overschrijden. In geen geval mogen gebruikers toegang krijgen tot andere delen van de site die geen deel uitmaken van La Fabbrica. Naleving van deze limieten is absoluut noodzakelijk.

ARTIKEL 10

In het geval van een droge huur van de zaal en/of een voor het publiek toegankelijk evenement, moet de huurder ook een verzekering afsluiten die zijn wettelijke aansprakelijkheid dekt voor de volledige verantwoordelijkheid voor het evenement waarvoor hij verantwoordelijk is, de goederen en de personen die hij in de lokalen van La Fabbrica herbergt.

In alle gevallen zal de deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die in de vestiging wordt veroorzaakt door eigen toedoen of die van zijn deelnemers of door iets dat hem toebehoort. De kosten van de herstelling worden volledig gefactureerd aan de gebruiker. Elke wijziging aan de structuren, met name de muren, vloeren, plafonds, verlichting, enz. moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met La Fabbrica en zal aan de huurder worden gefactureerd.

ARTIKEL 11

Beveiliging: Voor elk dans- of studentenbal dat openstaat voor het publiek en meer dan 100 personen, zal de taker een veiligheidsdienst moeten voorzien en ons vóór het evenement een kopie van de IBZ-aangifte van de activiteit moeten bezorgen. (Tenzij de veiligheidsagenten door La Fabbrica worden gecontracteerd).

In geval van diefstal verplicht de klant zich tot een zorgvuldige samenwerking met de politie en La Fabbrica om alle nodige stappen te ondernemen. Voertuigen, goederen en eigendommen van de opdrachtgever, zijn gasten of leveranciers blijven onder de hoede en verantwoordelijkheid van hun eigenaars.

ARTIKEL 12

Foto's en video's : Foto's en video's zijn toegestaan in alle gehuurde ruimtes. Wij behouden ons het recht voor om foto's en/of video's van uw evenementen te maken. De publicatie van deze foto's en/of video's is onderworpen aan uw toestemming en zal uitsluitend worden gebruikt voor de promotie van La Fabbrica.

ARTIKEL 13

Elk evenement met een muzikaal of televisiekarakter moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande verklaring van de cliënt aan SABAM. Elke vordering wegens schending van het reglement van SABAM is toe te rekenen aan de cliënt.

ARTIKEL 14

Elk geschil of verschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van de verschillende artikelen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zal, bij gebrek aan een minnelijke schikking, worden voorgelegd aan de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van La Fabbrica deel uitmaakt.